โรงเรียนรสลินคัคณางค์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 41
ร้อยละ 6.67 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 10 1 8 0 0 129
ร้อยละ 6.76 % 0.68 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 87.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 53
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 12.31 % 0.00 % 0.00 % 81.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 17 2 16 0 0 223
ร้อยละ 6.59 % 0.78 % 6.20 % 0.00 % 0.00 % 86.43 %

193 : 13 , 2 , 8 , 0 , 0 , 170...6.74 , 1.04 , 4.15 , 0.00 , 0.00 , 88.08 = 23 : 11.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57%

Powered By www.thaieducation.net