โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 6 3 2 3 2 47
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 3.17 % 4.76 % 3.17 % 74.60 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 14 12 16 15 3 128
ร้อยละ 7.45 % 6.38 % 8.51 % 7.98 % 1.60 % 68.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 8 3 4 1 0 87
ร้อยละ 7.77 % 2.91 % 3.88 % 0.97 % 0.00 % 84.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 354 คน
จำนวน(คน) 28 18 22 19 5 262
ร้อยละ 7.91 % 5.08 % 6.21 % 5.37 % 1.41 % 74.01 %

251 : 20 , 15 , 18 , 18 , 5 , 175...7.97 , 5.98 , 7.17 , 7.17 , 1.99 , 69.72 = 76 : 30.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 354 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99%

Powered By www.thaieducation.net