โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 5 3 2 0 6
ร้อยละ 15.79 % 26.32 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 5 4 1 0 40
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 7.27 % 1.82 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 8 10 7 3 0 46
ร้อยละ 10.81 % 13.51 % 9.46 % 4.05 % 0.00 % 62.16 %

74 : 8 , 10 , 7 , 3 , 0 , 46...10.81 , 13.51 , 9.46 , 4.05 , 0.00 , 62.16 = 28 : 37.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84%

Powered By www.thaieducation.net