โรงเรียนบ้านนาเมย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 6 0 3 1 4
ร้อยละ 26.32 % 31.58 % 0.00 % 15.79 % 5.26 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 20 15 0 5 0 20
ร้อยละ 33.33 % 25.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 25 21 0 8 1 24
ร้อยละ 31.65 % 26.58 % 0.00 % 10.13 % 1.27 % 30.38 %

79 : 25 , 21 , 0 , 8 , 1 , 24...31.65 , 26.58 , 0.00 , 10.13 , 1.27 , 30.38 = 55 : 69.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 69.62%

Powered By www.thaieducation.net