โรงเรียนบ้านเชียงอาด (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 29
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 11 13 5 4 0 108
ร้อยละ 7.80 % 9.22 % 3.55 % 2.84 % 0.00 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 3 4 1 0 66
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 5.26 % 1.32 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 16 18 10 5 0 203
ร้อยละ 6.35 % 7.14 % 3.97 % 1.98 % 0.00 % 80.56 %

176 : 14 , 15 , 6 , 4 , 0 , 137...7.95 , 8.52 , 3.41 , 2.27 , 0.00 , 77.84 = 39 : 22.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44%

Powered By www.thaieducation.net