โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 92
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 124
ร้อยละ 3.60 % 3.60 % 3.60 % 0.00 % 0.00 % 89.21 %

139 : 5 , 5 , 5 , 0 , 0 , 124...3.60 , 3.60 , 3.60 , 0.00 , 0.00 , 89.21 = 15 : 10.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.79%

Powered By www.thaieducation.net