โรงเรียนบ้านหนองอั้ว (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 51
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 8 3 4 1 1 115
ร้อยละ 6.06 % 2.27 % 3.03 % 0.76 % 0.76 % 87.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 48
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 15 5 5 1 1 214
ร้อยละ 6.22 % 2.07 % 2.07 % 0.41 % 0.41 % 88.80 %

190 : 13 , 4 , 5 , 1 , 1 , 166...6.84 , 2.11 , 2.63 , 0.53 , 0.53 , 87.37 = 24 : 12.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20%

Powered By www.thaieducation.net