โรงเรียนบ้านหนองอั้ว (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 51
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 3 4 0 1 116
ร้อยละ 5.34 % 2.29 % 3.05 % 0.00 % 0.76 % 88.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 46
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 14 4 8 0 1 213
ร้อยละ 5.83 % 1.67 % 3.33 % 0.00 % 0.42 % 88.75 %

189 : 12 , 4 , 5 , 0 , 1 , 167...6.35 , 2.12 , 2.65 , 0.00 , 0.53 , 88.36 = 22 : 11.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25%

Powered By www.thaieducation.net