โรงเรียนบ้านวัดหลวง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 18
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 3.85 % 7.69 % 3.85 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 8 6 4 6 3 103
ร้อยละ 6.15 % 4.62 % 3.08 % 4.62 % 2.31 % 79.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 10 8 5 8 4 121
ร้อยละ 6.41 % 5.13 % 3.21 % 5.13 % 2.56 % 77.56 %

156 : 10 , 8 , 5 , 8 , 4 , 121...6.41 , 5.13 , 3.21 , 5.13 , 2.56 , 77.56 = 35 : 22.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.44%

Powered By www.thaieducation.net