โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 47
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 6 10 9 1 0 141
ร้อยละ 3.59 % 5.99 % 5.39 % 0.60 % 0.00 % 84.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 9 11 11 1 0 188
ร้อยละ 4.09 % 5.00 % 5.00 % 0.45 % 0.00 % 85.45 %

220 : 9 , 11 , 11 , 1 , 0 , 188...4.09 , 5.00 , 5.00 , 0.45 , 0.00 , 85.45 = 32 : 14.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55%

Powered By www.thaieducation.net