โรงเรียนบ้านดงกำพี้ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 9 0 0 0 0 7
ร้อยละ 56.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 16 4 8 0 0 55
ร้อยละ 19.28 % 4.82 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 66.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 41
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 33 4 11 0 0 103
ร้อยละ 21.85 % 2.65 % 7.28 % 0.00 % 0.00 % 68.21 %

99 : 25 , 4 , 8 , 0 , 0 , 62...25.25 , 4.04 , 8.08 , 0.00 , 0.00 , 62.63 = 37 : 37.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79%

Powered By www.thaieducation.net