โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 49
ร้อยละ 7.27 % 1.82 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 89.09 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 4 5 7 0 0 160
ร้อยละ 2.27 % 2.84 % 3.98 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 62
ร้อยละ 1.45 % 2.90 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 89.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 9 8 12 0 0 271
ร้อยละ 3.00 % 2.67 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 90.33 %

231 : 8 , 6 , 8 , 0 , 0 , 209...3.46 , 2.60 , 3.46 , 0.00 , 0.00 , 90.48 = 22 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67%

Powered By www.thaieducation.net