โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 5 1 0 2 36
ร้อยละ 18.52 % 9.26 % 1.85 % 0.00 % 3.70 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 17 18 7 0 4 129
ร้อยละ 9.71 % 10.29 % 4.00 % 0.00 % 2.29 % 73.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 58
ร้อยละ 4.29 % 4.29 % 7.14 % 1.43 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 30 26 13 1 6 223
ร้อยละ 10.03 % 8.70 % 4.35 % 0.33 % 2.01 % 74.58 %

229 : 27 , 23 , 8 , 0 , 6 , 165...11.79 , 10.04 , 3.49 , 0.00 , 2.62 , 72.05 = 64 : 27.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42%

Powered By www.thaieducation.net