โรงเรียนบ้านคำจำปา (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 4 0 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 65
ร้อยละ 1.30 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 2 4 11 0 0 82
ร้อยละ 2.02 % 4.04 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.83 %

99 : 2 , 4 , 11 , 0 , 0 , 82...2.02 , 4.04 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 82.83 = 17 : 17.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net