โรงเรียนบ้านหนองแอก (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 10 1 4 0 0 20
ร้อยละ 28.57 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 7 5 9 1 0 64
ร้อยละ 8.14 % 5.81 % 10.47 % 1.16 % 0.00 % 74.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 17 6 13 1 0 84
ร้อยละ 14.05 % 4.96 % 10.74 % 0.83 % 0.00 % 69.42 %

121 : 17 , 6 , 13 , 1 , 0 , 84...14.05 , 4.96 , 10.74 , 0.83 , 0.00 , 69.42 = 37 : 30.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58%

Powered By www.thaieducation.net