โรงเรียนบ้านนาหนัง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 37
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 12 5 23 0 0 151
ร้อยละ 6.28 % 2.62 % 12.04 % 0.00 % 0.00 % 79.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 17 6 23 0 0 188
ร้อยละ 7.26 % 2.56 % 9.83 % 0.00 % 0.00 % 80.34 %

234 : 17 , 6 , 23 , 0 , 0 , 188...7.26 , 2.56 , 9.83 , 0.00 , 0.00 , 80.34 = 46 : 19.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.66%

Powered By www.thaieducation.net