โรงเรียนบ้านหนองหอย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 5 1 0 30
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 13.51 % 2.70 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 9 1 4 0 0 116
ร้อยละ 6.92 % 0.77 % 3.08 % 0.00 % 0.00 % 89.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 2 9 1 0 146
ร้อยละ 5.39 % 1.20 % 5.39 % 0.60 % 0.00 % 87.43 %

167 : 9 , 2 , 9 , 1 , 0 , 146...5.39 , 1.20 , 5.39 , 0.60 , 0.00 , 87.43 = 21 : 12.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57%

Powered By www.thaieducation.net