โรงเรียนบ้านหนองหอย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 4 3 2 0 21
ร้อยละ 18.92 % 10.81 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 10 1 5 0 0 115
ร้อยละ 7.63 % 0.76 % 3.82 % 0.00 % 0.00 % 87.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 17 5 8 2 0 136
ร้อยละ 10.12 % 2.98 % 4.76 % 1.19 % 0.00 % 80.95 %

168 : 17 , 5 , 8 , 2 , 0 , 136...10.12 , 2.98 , 4.76 , 1.19 , 0.00 , 80.95 = 32 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net