โรงเรียนบ้านแป้น (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 2 4 3 6 23
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 10.26 % 7.69 % 15.38 % 58.97 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 3 4 7 7 8 96
ร้อยละ 2.40 % 3.20 % 5.60 % 5.60 % 6.40 % 76.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 4 6 11 10 14 119
ร้อยละ 2.44 % 3.66 % 6.71 % 6.10 % 8.54 % 72.56 %

164 : 4 , 6 , 11 , 10 , 14 , 119...2.44 , 3.66 , 6.71 , 6.10 , 8.54 , 72.56 = 45 : 27.44ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44%

Powered By www.thaieducation.net