โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 18
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 34
ร้อยละ 15.22 % 0.00 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 12 0 5 0 0 52
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %

69 : 12 , 0 , 5 , 0 , 0 , 52...17.39 , 0.00 , 7.25 , 0.00 , 0.00 , 75.36 = 17 : 24.64ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64%

Powered By www.thaieducation.net