โรงเรียนบ้านโคกกลาง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 4 3 1 1 14
ร้อยละ 11.54 % 15.38 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 7 4 20 13 29
ร้อยละ 8.75 % 8.75 % 5.00 % 25.00 % 16.25 % 36.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 10 11 7 21 14 43
ร้อยละ 9.43 % 10.38 % 6.60 % 19.81 % 13.21 % 40.57 %

106 : 10 , 11 , 7 , 21 , 14 , 43...9.43 , 10.38 , 6.60 , 19.81 , 13.21 , 40.57 = 63 : 59.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 59.43%

Powered By www.thaieducation.net