โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 23
ร้อยละ 15.63 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 23 0 14 0 0 100
ร้อยละ 16.79 % 0.00 % 10.22 % 0.00 % 0.00 % 72.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 28 0 18 0 0 123
ร้อยละ 16.57 % 0.00 % 10.65 % 0.00 % 0.00 % 72.78 %

169 : 28 , 0 , 18 , 0 , 0 , 123...16.57 , 0.00 , 10.65 , 0.00 , 0.00 , 72.78 = 46 : 27.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22%

Powered By www.thaieducation.net