โรงเรียนบ้านเซิม (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 7 0 16 0 0 46
ร้อยละ 10.14 % 0.00 % 23.19 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
289
จำนวน(คน) 33 27 47 14 0 168
ร้อยละ 11.42 % 9.34 % 16.26 % 4.84 % 0.00 % 58.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 358 คน
จำนวน(คน) 40 27 63 14 0 214
ร้อยละ 11.17 % 7.54 % 17.60 % 3.91 % 0.00 % 59.78 %

358 : 40 , 27 , 63 , 14 , 0 , 214...11.17 , 7.54 , 17.60 , 3.91 , 0.00 , 59.78 = 144 : 40.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 358 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22%

Powered By www.thaieducation.net