โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 2 1 1 1 19
ร้อยละ 17.24 % 6.90 % 3.45 % 3.45 % 3.45 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 9 0 6 1 1 68
ร้อยละ 10.59 % 0.00 % 7.06 % 1.18 % 1.18 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 14 2 7 2 2 87
ร้อยละ 12.28 % 1.75 % 6.14 % 1.75 % 1.75 % 76.32 %

114 : 14 , 2 , 7 , 2 , 2 , 87...12.28 , 1.75 , 6.14 , 1.75 , 1.75 , 76.32 = 27 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68%

Powered By www.thaieducation.net