โรงเรียนบ้านบัว (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 3 1 0 0 37
ร้อยละ 10.87 % 6.52 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 13 26 24 0 0 137
ร้อยละ 6.50 % 13.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 68.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 6 3 7 0 0 74
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 24 32 32 0 0 248
ร้อยละ 7.14 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %

246 : 18 , 29 , 25 , 0 , 0 , 174...7.32 , 11.79 , 10.16 , 0.00 , 0.00 , 70.73 = 72 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net