โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 10 4 0 4 2 19
ร้อยละ 25.64 % 10.26 % 0.00 % 10.26 % 5.13 % 48.72 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 8 0 1 12 72
ร้อยละ 4.12 % 8.25 % 0.00 % 1.03 % 12.37 % 74.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 14 12 0 5 14 91
ร้อยละ 10.29 % 8.82 % 0.00 % 3.68 % 10.29 % 66.91 %

136 : 14 , 12 , 0 , 5 , 14 , 91...10.29 , 8.82 , 0.00 , 3.68 , 10.29 , 66.91 = 45 : 33.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09%

Powered By www.thaieducation.net