โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 5 3 3 4 21
ร้อยละ 7.69 % 12.82 % 7.69 % 7.69 % 10.26 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 8 15 5 8 55
ร้อยละ 6.19 % 8.25 % 15.46 % 5.15 % 8.25 % 56.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 9 13 18 8 12 76
ร้อยละ 6.62 % 9.56 % 13.24 % 5.88 % 8.82 % 55.88 %

136 : 9 , 13 , 18 , 8 , 12 , 76...6.62 , 9.56 , 13.24 , 5.88 , 8.82 , 55.88 = 60 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12%

Powered By www.thaieducation.net