โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 8 4 2 2 1 7
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 8.33 % 8.33 % 4.17 % 29.17 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 20 7 8 9 4 13
ร้อยละ 32.79 % 11.48 % 13.11 % 14.75 % 6.56 % 21.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 28 11 10 11 5 20
ร้อยละ 32.94 % 12.94 % 11.76 % 12.94 % 5.88 % 23.53 %

85 : 28 , 11 , 10 , 11 , 5 , 20...32.94 , 12.94 , 11.76 , 12.94 , 5.88 , 23.53 = 65 : 76.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47%

Powered By www.thaieducation.net