โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 12 4 2 4 1 1
ร้อยละ 50.00 % 16.67 % 8.33 % 16.67 % 4.17 % 4.17 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 26 10 7 12 4 2
ร้อยละ 42.62 % 16.39 % 11.48 % 19.67 % 6.56 % 3.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 38 14 9 16 5 3
ร้อยละ 44.71 % 16.47 % 10.59 % 18.82 % 5.88 % 3.53 %

85 : 38 , 14 , 9 , 16 , 5 , 3...44.71 , 16.47 , 10.59 , 18.82 , 5.88 , 3.53 = 82 : 96.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47%

Powered By www.thaieducation.net