โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 21 29 24 9 5 71
ร้อยละ 13.21 % 18.24 % 15.09 % 5.66 % 3.14 % 44.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
150
จำนวน(คน) 22 12 11 11 7 87
ร้อยละ 14.67 % 8.00 % 7.33 % 7.33 % 4.67 % 58.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 43 41 35 20 12 158
ร้อยละ 13.92 % 13.27 % 11.33 % 6.47 % 3.88 % 51.13 %

159 : 21 , 29 , 24 , 9 , 5 , 71...13.21 , 18.24 , 15.09 , 5.66 , 3.14 , 44.65 = 88 : 55.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87%

Powered By www.thaieducation.net