โรงเรียนบ้านนาตาล (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 4 1 2 11
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 21.05 % 5.26 % 10.53 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 4 9 9 4 5 55
ร้อยละ 4.65 % 10.47 % 10.47 % 4.65 % 5.81 % 63.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 4 10 13 5 7 66
ร้อยละ 3.81 % 9.52 % 12.38 % 4.76 % 6.67 % 62.86 %

105 : 4 , 10 , 13 , 5 , 7 , 66...3.81 , 9.52 , 12.38 , 4.76 , 6.67 , 62.86 = 39 : 37.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14%

Powered By www.thaieducation.net