โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 12
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 37
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 9.09 % 2.27 % 0.00 % 84.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 1 0 49
ร้อยละ 6.78 % 0.00 % 8.47 % 1.69 % 0.00 % 83.05 %

59 : 4 , 0 , 5 , 1 , 0 , 49...6.78 , 0.00 , 8.47 , 1.69 , 0.00 , 83.05 = 10 : 16.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95%

Powered By www.thaieducation.net