โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 34
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 2 2 0 1 4 124
ร้อยละ 1.50 % 1.50 % 0.00 % 0.75 % 3.01 % 93.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 4 3 0 1 4 158
ร้อยละ 2.35 % 1.76 % 0.00 % 0.59 % 2.35 % 92.94 %

170 : 4 , 3 , 0 , 1 , 4 , 158...2.35 , 1.76 , 0.00 , 0.59 , 2.35 , 92.94 = 12 : 7.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06%

Powered By www.thaieducation.net