โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 20 1 3 0 0 66
ร้อยละ 22.22 % 1.11 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
971
จำนวน(คน) 37 26 135 2 0 771
ร้อยละ 3.81 % 2.68 % 13.90 % 0.21 % 0.00 % 79.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1061 คน
จำนวน(คน) 57 27 138 2 0 837
ร้อยละ 5.37 % 2.54 % 13.01 % 0.19 % 0.00 % 78.89 %

1061 : 57 , 27 , 138 , 2 , 0 , 837...5.37 , 2.54 , 13.01 , 0.19 , 0.00 , 78.89 = 224 : 21.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1061 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11%

Powered By www.thaieducation.net