โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 1
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 18
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 1 3 2 3 0 19
ร้อยละ 3.57 % 10.71 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 67.86 %

28 : 1 , 3 , 2 , 3 , 0 , 19...3.57 , 10.71 , 7.14 , 10.71 , 0.00 , 67.86 = 9 : 32.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14%

Powered By www.thaieducation.net