โรงเรียนบ้านสาวแล (สพป.หนองคาย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จีรพรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 22
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 68
ร้อยละ 1.41 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 90
ร้อยละ 2.11 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %

95 : 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 90...2.11 , 3.16 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 94.74 = 5 : 5.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26%

Powered By www.thaieducation.net