โรงเรียนวัดมาบข่า (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
702
จำนวน(คน) 91 48 49 32 133 349
ร้อยละ 12.96 % 6.84 % 6.98 % 4.56 % 18.95 % 49.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
373
จำนวน(คน) 36 24 30 13 86 184
ร้อยละ 9.65 % 6.43 % 8.04 % 3.49 % 23.06 % 49.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1075 คน
จำนวน(คน) 127 72 79 45 219 533
ร้อยละ 11.81 % 6.70 % 7.35 % 4.19 % 20.37 % 49.58 %

702 : 91 , 48 , 49 , 32 , 133 , 349...12.96 , 6.84 , 6.98 , 4.56 , 18.95 , 49.72 = 353 : 50.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1075 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 542 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42%

Powered By www.thaieducation.net