โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 31 11 4 5 0 43
ร้อยละ 32.98 % 11.70 % 4.26 % 5.32 % 0.00 % 45.74 %
ระดับประถมศึกษา
379
จำนวน(คน) 18 21 57 1 1 281
ร้อยละ 4.75 % 5.54 % 15.04 % 0.26 % 0.26 % 74.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 7 3 18 0 0 135
ร้อยละ 4.29 % 1.84 % 11.04 % 0.00 % 0.00 % 82.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 636 คน
จำนวน(คน) 56 35 79 6 1 459
ร้อยละ 8.81 % 5.50 % 12.42 % 0.94 % 0.16 % 72.17 %

473 : 49 , 32 , 61 , 6 , 1 , 324...10.36 , 6.77 , 12.90 , 1.27 , 0.21 , 68.50 = 149 : 31.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 636 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 177 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83%

Powered By www.thaieducation.net