โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
137
จำนวน(คน) 11 19 1 14 1 91
ร้อยละ 8.03 % 13.87 % 0.73 % 10.22 % 0.73 % 66.42 %
ระดับประถมศึกษา
524
จำนวน(คน) 24 20 58 20 12 390
ร้อยละ 4.58 % 3.82 % 11.07 % 3.82 % 2.29 % 74.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
224
จำนวน(คน) 2 1 13 4 32 172
ร้อยละ 0.89 % 0.45 % 5.80 % 1.79 % 14.29 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 885 คน
จำนวน(คน) 37 40 72 38 45 653
ร้อยละ 4.18 % 4.52 % 8.14 % 4.29 % 5.08 % 73.79 %

661 : 35 , 39 , 59 , 34 , 13 , 481...5.30 , 5.90 , 8.93 , 5.14 , 1.97 , 72.77 = 180 : 27.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 885 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 26.21%

Powered By www.thaieducation.net