โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 4 0 2 4 0 54
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 10 0 2 3 8 175
ร้อยละ 5.05 % 0.00 % 1.01 % 1.52 % 4.04 % 88.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 14 0 4 7 8 229
ร้อยละ 5.34 % 0.00 % 1.53 % 2.67 % 3.05 % 87.40 %

262 : 14 , 0 , 4 , 7 , 8 , 229...5.34 , 0.00 , 1.53 , 2.67 , 3.05 , 87.40 = 33 : 12.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60%

Powered By www.thaieducation.net