โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 20
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 5 0 27 0 0 94
ร้อยละ 3.97 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 6 0 31 0 0 114
ร้อยละ 3.97 % 0.00 % 20.53 % 0.00 % 0.00 % 75.50 %

151 : 6 , 0 , 31 , 0 , 0 , 114...3.97 , 0.00 , 20.53 , 0.00 , 0.00 , 75.50 = 37 : 24.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50%

Powered By www.thaieducation.net