โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 25 0 12 0 0 116
ร้อยละ 16.34 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 75.82 %
ระดับประถมศึกษา
502
จำนวน(คน) 124 18 26 11 0 323
ร้อยละ 24.70 % 3.59 % 5.18 % 2.19 % 0.00 % 64.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200
จำนวน(คน) 34 9 13 7 0 137
ร้อยละ 17.00 % 4.50 % 6.50 % 3.50 % 0.00 % 68.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 855 คน
จำนวน(คน) 183 27 51 18 0 576
ร้อยละ 21.40 % 3.16 % 5.96 % 2.11 % 0.00 % 67.37 %

655 : 149 , 18 , 38 , 11 , 0 , 439...22.75 , 2.75 , 5.80 , 1.68 , 0.00 , 67.02 = 216 : 32.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 855 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 279 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63%

Powered By www.thaieducation.net