โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
131
จำนวน(คน) 7 4 10 2 0 108
ร้อยละ 5.34 % 3.05 % 7.63 % 1.53 % 0.00 % 82.44 %
ระดับประถมศึกษา
310
จำนวน(คน) 14 7 26 12 0 251
ร้อยละ 4.52 % 2.26 % 8.39 % 3.87 % 0.00 % 80.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
184
จำนวน(คน) 10 4 16 2 1 151
ร้อยละ 5.43 % 2.17 % 8.70 % 1.09 % 0.54 % 82.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 625 คน
จำนวน(คน) 31 15 52 16 1 510
ร้อยละ 4.96 % 2.40 % 8.32 % 2.56 % 0.16 % 81.60 %

441 : 21 , 11 , 36 , 14 , 0 , 359...4.76 , 2.49 , 8.16 , 3.17 , 0.00 , 81.41 = 82 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 625 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40%

Powered By www.thaieducation.net