โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
218
จำนวน(คน) 12 10 13 9 10 164
ร้อยละ 5.50 % 4.59 % 5.96 % 4.13 % 4.59 % 75.23 %
ระดับประถมศึกษา
1106
จำนวน(คน) 60 65 47 13 40 881
ร้อยละ 5.42 % 5.88 % 4.25 % 1.18 % 3.62 % 79.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1324 คน
จำนวน(คน) 72 75 60 22 50 1045
ร้อยละ 5.44 % 5.66 % 4.53 % 1.66 % 3.78 % 78.93 %

1324 : 72 , 75 , 60 , 22 , 50 , 1045...5.44 , 5.66 , 4.53 , 1.66 , 3.78 , 78.93 = 279 : 21.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 279 คน คิดเป็นร้อยละ 21.07%

Powered By www.thaieducation.net