โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
216
จำนวน(คน) 13 10 15 13 11 154
ร้อยละ 6.02 % 4.63 % 6.94 % 6.02 % 5.09 % 71.30 %
ระดับประถมศึกษา
1102
จำนวน(คน) 65 58 47 14 42 876
ร้อยละ 5.90 % 5.26 % 4.26 % 1.27 % 3.81 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1318 คน
จำนวน(คน) 78 68 62 27 53 1030
ร้อยละ 5.92 % 5.16 % 4.70 % 2.05 % 4.02 % 78.15 %

1318 : 78 , 68 , 62 , 27 , 53 , 1030...5.92 , 5.16 , 4.70 , 2.05 , 4.02 , 78.15 = 288 : 21.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 288 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85%

Powered By www.thaieducation.net