โรงเรียนบ้านบึงตาต้า (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 45
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 5 7 15 0 0 131
ร้อยละ 3.16 % 4.43 % 9.49 % 0.00 % 0.00 % 82.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 6 7 32 0 0 246
ร้อยละ 2.06 % 2.41 % 11.00 % 0.00 % 0.00 % 84.54 %

205 : 6 , 7 , 16 , 0 , 0 , 176...2.93 , 3.41 , 7.80 , 0.00 , 0.00 , 85.85 = 29 : 14.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46%

Powered By www.thaieducation.net