โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 41
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 24 3 19 2 0 148
ร้อยละ 12.24 % 1.53 % 9.69 % 1.02 % 0.00 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 11 1 11 0 0 96
ร้อยละ 9.24 % 0.84 % 9.24 % 0.00 % 0.00 % 80.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 366 คน
จำนวน(คน) 41 4 34 2 0 285
ร้อยละ 11.20 % 1.09 % 9.29 % 0.55 % 0.00 % 77.87 %

247 : 30 , 3 , 23 , 2 , 0 , 189...12.15 , 1.21 , 9.31 , 0.81 , 0.00 , 76.52 = 58 : 23.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 366 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.13%

Powered By www.thaieducation.net