โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 3 0 1 0 10
ร้อยละ 26.32 % 15.79 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 3 3 6 1 0 26
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 15.38 % 2.56 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 8 6 6 2 0 36
ร้อยละ 13.79 % 10.34 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 62.07 %

58 : 8 , 6 , 6 , 2 , 0 , 36...13.79 , 10.34 , 10.34 , 3.45 , 0.00 , 62.07 = 22 : 37.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93%

Powered By www.thaieducation.net