โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 6 5 4 3 1 39
ร้อยละ 10.34 % 8.62 % 6.90 % 5.17 % 1.72 % 67.24 %
ระดับประถมศึกษา
513
จำนวน(คน) 34 29 45 16 16 373
ร้อยละ 6.63 % 5.65 % 8.77 % 3.12 % 3.12 % 72.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
275
จำนวน(คน) 24 30 25 19 12 165
ร้อยละ 8.73 % 10.91 % 9.09 % 6.91 % 4.36 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 846 คน
จำนวน(คน) 64 64 74 38 29 577
ร้อยละ 7.57 % 7.57 % 8.75 % 4.49 % 3.43 % 68.20 %

571 : 40 , 34 , 49 , 19 , 17 , 412...7.01 , 5.95 , 8.58 , 3.33 , 2.98 , 72.15 = 159 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 846 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 269 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80%

Powered By www.thaieducation.net