โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 23
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 0 5 13 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 4.20 % 10.92 % 0.00 % 0.00 % 84.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 2 5 15 0 0 124
ร้อยละ 1.37 % 3.42 % 10.27 % 0.00 % 0.00 % 84.93 %

146 : 2 , 5 , 15 , 0 , 0 , 124...1.37 , 3.42 , 10.27 , 0.00 , 0.00 , 84.93 = 22 : 15.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07%

Powered By www.thaieducation.net